ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
2021. április 16.

A József Attila Művelődési Ház Göd (továbbiakban: az Intézmény) az érintettek tájékoztatása céljából az alábbi Adatvédelmi tájékoztatót teszi közzé.

A Intézmény neve:      József Attila Művelődési Ház Göd
Székhelye:                  2131 Göd, Pesti út 72.
Adószám:                   16798818-1-13

Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
Név:              Széll Jenő
Elérhetőség: szell.jeno@qualimade.hu

Az adatkezelés alapelvei
A személyes adatok:

 • kezelését Intézményünk jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett
 • számára átlátható módon végezi („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat a Intézmény nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; („célhoz
  kötöttség”);
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 • kezelésének pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai
  szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul helyesbítésre vagy törlésre kerüljenek („pontosság”);
 • tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; („korlátozott tárolhatóság”);
 • kezelése oly módon történjék, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítható legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmét is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelés biztonsága
A Intézmény működése során a személyes adatok védelme

 • fizikai,
 • logikai, és
 • adminisztratív

pilléreken nyugszik. A szolgáltatás során alkalmazott informatikai eszközök kiválasztása és üzemeltetése úgy történik, hogy a kezelt adatok

 •  az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek (adat bizalmassága) legyenek.

A Intézmény az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, akkor valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az Intézmény és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati
fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől
megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden informatikai incidenst rögzíthessen, és
bizonyítékkal szolgálhasson ezek tekintetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Az Intézménynél megvalósuló adatkezelések
A felvételi eljárással kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés célja: a megüresedő álláshelyek betöltésére megfelelő leendő munkavállaló kiválasztása, a jelentkezők személyes adatainak kezelése.
A kezelt adatok köre: különösen név, születési dátum, anyja neve, lakcím, képzési adatok, fénykép, az érintett által megadott kapcsolattartási adatok, ajánló személy
személyazonosító adatai.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
Az adattárolás határideje: az álláshely betöltéséig.

Munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés célja: munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszüntetése, az ezekkel kapcsolatos jogosultságok elismerése és kötelezettségek tanúsítása.
A kezelt adatok köre
munkavállaló kapcsán különösen az alábbiak:

 • Név
 • születéskori név
 • személyigazolvány szám
 • születési hely (város, ország)
 •  születési idő
 • anyja neve
 • állampolgárság
 • iskolai végzettség és szakképzettség
 • állandó lakcím
 • ideiglenes lakcím
 • adószám
 • TAJ szám
 • nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),
 • telefon
 • előző munkahely
 • kilépés módja
 • munkaviszony megszűnésének dátuma
 • házastárs/leánykori/ neve (csak családi adókedvezmény igénylése esetén)
 • háztartásban élő kiskorú gyermek/ek/ neve, születési idő
 • számlavezető bank neve
 • bankszámla száma
 • munkavégzés helye, címe
 • munkakör
 • személyi alapbér
 • pótlékok
 • bruttó besorolási bér
 • utazási költségtérítés
 • munkaviszony kezdete
 • munkaviszony
 • heti vagy havi munkaidő keret
 • az Mt. 120. § alapján járó pótszabadság igénybevételével kapcsolatosan
  • a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötven százalékos mértékű egészségkárosodását megállapítását igazoló okmány fénymásolata,
  • fogyatékossági támogatásra jogosultságot igazoló okmány fénymásolata,
  • vakok személyi járadékára jogosultságot igazoló okmány fénymásolata, pótszabadság, családi adókedvezmény igénybe vétele, adómentes természetbeni
  juttatásnak minősülő kedvezményes utazási igazolvány igénylésének vagy adómentes iskolakezdési támogatás céljából munkavállaló 16. életévét be nem töltött
  hozzátartozójának
 • születési helye és ideje,
 • lakcíme,
 • anyja neve,
 • társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám),
 • adóazonosító jele,
 • érvényes diákigazolvány meglétének ténye.

Az adatkezelés jogalapja: törvényi felhatalmazás [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 10. § (1) és (3)] és az érintett hozzájárulása.
Az adattárolás határideje: A munkaügyi iratok nem selejtezhetőek, a foglalkoztatónak meg kell őriznie, és az Intézmény megszűnésekor gondoskodni kell az iratőrzőnél történő elhelyezésről.

Munkára alkalmas állapot munkavédelmi vizsgálata
Az adatkezelés célja: munkára alkalmas állapot ellenőrzése munkavédelmi célból.
A kezelt adatok köre: különösen az ellenőrzés eredménye, időpontja, munkára alkalmas állapot ténye, ellenőrzést végző személy adatai, ellenőrzés alá fogott munkavállaló adatai. Ha az ellenőrzött személy vitatja az eredményt, akkor annak ténye is, illetve pozitív minta esetén, ha lemond a vérvizsgálat jogáról, ennek ténye is.
Az adatkezelés jogalapja: a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 60. § (1) bekezdés, valamint az Mt. 11. § (1) – (2) bekezdései
Az adattárolás határideje: az ellenőrzésből fakadó jogok és kötelezettségek által megalapozott igények érvényesítésére nyitva álló határidő.

Természetes személyekkel kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés célja: a megrendelt termék és/vagy szolgáltatás beszállításának alapfeltétele, illetve táboroztatás, klubok szervezése.
A kezelt adatok köre:
Megrendelt termék és/vagy szolgáltatás esetén: név, születési idő, anyja neve, lakcím, adóazonosító jel, TAJ szám, főfoglalkozású munkahely (amennyiben van), nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas esetén), bankszámlaszám.
Táboroztatás esetén: név, életkor, lakcím, a szülő neve, telefonszáma, e-mail címe.
Klubok szervezése estén: a klubvezetők neve, szem. ig. száma, telefon száma, e-mail címe.
Az adatkezelés jogalapja: az Intézmény jogos érdeke, illetve „az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges”(GDPR 6. cikk (1) b)).
Az adattárolás határideje: 5 év.

A honlap üzemeltetésével kapcsolatos adatok kezelése
Az adatkezelés célja: a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének a biztosítása, és az online kapcsolatfelvétel.
A kezelt adatok köre: IP cím, a látogatás időpontja, a meglátogatott aloldalak adatai, az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa.
Az adatkezelés jogalapja: az intézmény jogos érdeke.
Az adattárolás határideje: 8 év.

Hírlevél szolgáltatással kapcsolatos adatok kezelése
Az adatkezelés célja: kapcsolattartás, tájékoztatás az aktuális programokról.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím.
Az adatkezelés jogalapja: személyes hozzájárulás.
Az adattárolás határideje: a hírlevélről történő leiratkozásig.

A média megjelenéssel kapcsolatos adatok kezelése
Az adatkezelés célja: az érdeklődők tájékoztatása a rendezvényről, illetve a rendezvényhelyszín népszerűsítése.
A kezelt adatok köre: felismerhető videó és/vagy fényképfelvétel.
Az adatkezelés jogalapja: személyes hozzájárulás.
Az adattárolás határideje: az esetleges törlési igényig.

A felnőttképzésről szóló törvény hatálya alá tartozó képzésekkel kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés célja: a felnőttképzésről szóló törvényben előírt adatszolgáltatás biztosítása.
A kezelt adatok köre: kötelezően a képzésben részt vevő személy természetes személyazonosító adatai (viselt név, születési név, születési hely, születési idő, anyja
leánykori neve) neme, állampolgársága (nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma) lakcíme, levelezési címe, elektronikus levelezési címe, telefonszáma, társadalombiztosítási azonosító jele, adóazonosító jele.
A képzéssel összefüggő opcionálisan kezelendő adatok: végzettség, szakképesítés, szakképzettség és idegennyelv-ismeret, a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével kapcsolatos adatok, a képzés során történő értékelés és minősítés adatai, a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségekkel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatos adatok.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja „az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése” (2013. évi LXXVII. törvény 21. §).
Az adattárolás határideje: a képzési szerződés megkötésétől (amennyiben van ilyen) vagy az adatok rögzítésétől számított 8. év utolsó napjáig.

Adatfeldolgozók
Az Intézmény kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés e rendelet követelményeinek való
megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. Az Intézmény az adatfeldolgozói szerződésekben rögzíti, hogy az adatfeldolgozó

 •  a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezeli;
 • biztosítja azt, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő
  titoktartási kötelezettség alatt állnak;
 • az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíti az adatkezelőt abban, hogy
  teljesíteni tudja kötelezettségét az érintett jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolása tekintetében;
 • az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot töröl vagy visszajuttat az adatkezelőnek,
  és törli a meglévő másolatokat, kivéve, ha az uniós vagy a tagállami jog az személyes adatok tárolását írja elő;
 • az adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely az e cikkben meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá
  amely lehetővé teszi és elősegíti az adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is.

Adattovábbítás
Adattovábbítás kizárólag a Gödi Településellátó szolgálat felé történik, a térítési díjak kiszámlázásához szükséges tartalommal, illetve a felnőttképzésről szóló törvény által
meghatározott helyekre, rendszerekbe.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – indokolatlan késedelem nélküli törlését az adatfelvételénél jelzett módon.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Intézmény költségtérítést állapít meg.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az Intézmény a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha
  az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Intézmény – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az Intézmény az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 • Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 • Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
 • Telefon: +36 (1)391-1400
 • URL: https://naih.hu
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az adatkezelési tájékoztató módosításának lehetősége
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás
hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési tájékoztatót.

 

Göd, 2021. április 16.

 

Szabó Imréné
Intézményvezető